مراحل خدمات پشتیبانی

• بازديد دوره‌اي از كليه مراكز

• تهيه و تنظيم شناسنامه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سيستم، ادوات و تجهيزات انفورماتيكي

• سرويس اوليه كليه سيسمتهاي رايانه‌اي

• تعمير دستگاه‌هاي معيوب و نصب نرم‌افزارهاي لازم

• انجام رفع نواقص ( سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ) بر اساس اعلام كارفرما

• به روز رساني آنتي ويروس و نصب patch هاي امنيتي

• سرويس ادواري از كليه تجهيزات و ادوات رايانه‌اي و انجام كنترلهاي لازم (QC)

• ثبت و بايگاني كليه مراحل خدمات پشتيباني

• ارائه و ثبت كليه مشخصات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز به تقكيك مكان، و تجهيزات و…

• ارائه مشاوره‌هاي مورد نياز جهت بهينه‌سازي سيستم‌هاي رايانه‌اي